Algemene voorwaarden

Ctrl Alt Gitaar

Artikel 1. Toepassing algemene voorwaarden

1.1. Deze algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen van en op alle overeenkomsten met Ctrl Alt Gitaar, ook al staan er strijdige bepalingen vermeld op documenten van de klant. Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant de algemene voorwaarden van Ctrl Alt Gitaar.

 

Artikel 2. Aanbiedingen en offertes – orderbevestiging

2.1. Alle aanbiedingen en offertes van Ctrl Alt Gitaar zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant de offerte ongewijzigd binnen de veertien dagen voor akkoord bevestigt aan Ctrl Alt Gitaar. Elke bestelling of orderbevestiging door de klant verbindt de klant aan de overeenkomst. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten mondelinge en/of schriftelijke akkoorden. De uitvoering van de bestelling start vanaf de bevestiging.

 

2.2 Alle wijzigingen in scope/functionaliteiten tijdens en/of na het traject worden, in regie uitgevoerd aan het op dat ogenblik geldende uurtarief, tenzij anders afgesproken.

 

Artikel 3. Annulering van de bestelling

3.1. Bij annulatie tot 14 dagen vòòr de geplande workshop, wordt het volledige bedrag terugbetaald. Bij annulatie tot 7 dagen vòòr de geplande workshop is er geen terugbetaling meer mogelijk, maar krijgt de klant wel 50% korting bij inschrijving voor een volgende workshop van Ctrl Alt Gitaar, deze korting is 1 jaar geldig vanaf de datum van annulatie. Bij annulatie minder dan 7 dagen vòòr de geplande workshop is er geen terugbetaling meer mogelijk en vervalt ook de aangeboden korting.

 

3.2 De aankoop van het boekje ‘Iedereen gitaar!’ wordt niet terugbetaald.

 

Artikel 4. Betalingsmodaliteiten

4.1. Tenzij anders overeengekomen, dient er voor de lessen en workshops op voorhand betaald te worden. Aangekochte leskaarten worden niet terugbetaald en zijn 3 of 6 maanden geldig na aankoop (naargelang het aantal lessen). De leskaarten staan overigens op naam en kunnen niet doorgegeven worden. Een betaalde workshop kan wel geannuleerd worden, met bovenstaande voorwaarden.

 

4.2. Projecten die on hold zijn gezet door de klant geven geen aanleiding tot schorsing van betaling.

 

4.3. Ctrl Alt Gitaar is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien de klant één of meer van zijn verplichtingen voortspruitende uit deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet nakomt (zoals een niet-betaling van de factuur) zonder dat de klant aanspraak kan maken op terugbetaling van vooruitbetaalde vergoedingen of enerlei schadevergoeding. Ctrl Alt Gitaar zal in elk geval de klant hiervan op de hoogte stellen.

 

Artikel 5. Aansprakelijkheid – Algemeen

5.1.Ctrl Alt Gitaar verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Alle prestaties van Ctrl Alt Gitaar zijn middelenverbintenissen. Ctrl Alt Gitaar is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de klant.

 

5.2. De aansprakelijkheid van Ctrl Alt Gitaar met betrekking tot aan de klant geleverde diensten is in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de klant betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van Ctrl Alt Gitaar. De totale aansprakelijkheid van Ctrl Alt Gitaar zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de klant aan Ctrl Alt Gitaar werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval.

 

5.3. Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt Ctrl Alt Gitaar geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.

 

Artikel 6. Beëindiging van de overeenkomst

6.1. Indien de klant zich schuldig maakt aan een zware contractuele wanprestatie die de klant niet herstelt binnen de 8 dagen na ontvangst van een ter post aangetekende ingebrekestelling, heeft Ctrl Alt Gitaar het recht om ofwel (i) de overeenkomst te schorsen totdat de klant zijn verbintenissen is nagekomen, ofwel (ii) de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. De niet-betaling van een of meerdere facturen op hun vervaldag, zal altijd worden beschouwd als een zware contractuele wanprestatie.

 

6.2. Bij beëindiging van de overeenkomst zal de klant alle door Ctrl Alt Gitaar verleende diensten betalen, alsook de kosten die Ctrl Alt Gitaar moet maken als gevolg van deze beëindiging, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 30% van het bedrag dat Ctrl Alt Gitaar nog had kunnen factureren aan de klant indien de overeenkomst volledig zou zijn uitgevoerd. Het eventueel betaald voorschot blijft hoe dan ook verworven voor Ctrl Alt Gitaar. Bovendien behoudt Ctrl Alt Gitaar het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij bewijst dat haar werkelijk geleden schade groter is dan de forfaitaire schade zoals hierboven bepaald.

 

6.3. Niettemin aanvaardt elke partij om aan de andere partij een redelijke termijn toe te kennen om haar eventuele tekortkomingen te verhelpen, en om steeds eerst te zoeken naar een minnelijke regeling.

 

Artikel 7. Verwerking persoonsgegevens

7.1. Voor zover de klant persoonsgegevens verwerkt op de server van organisatie, heeft Ctrl Alt Gitaar de hoedanigheid van verwerker. De klant heeft de hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wet Verwerking Persoonsgegevens. De klant verklaart de verplichtingen die rusten op de verantwoordelijke voor de verwerking, opgenomen in deze wet, integraal na te leven.

 

7.2. In het kader van de diensten voor de klant, verwerkt Ctrl Alt Gitaar persoonsgegevens van de door de klant opgegeven contactpersonen. De contactgegevens van deze personen worden verwerkt voor het doeleinde ‘klantenbeheer’, i.e. om met de klant in contact te treden m.b.t. de diensten. De contactpersonen hebben een recht van toegang en verbetering m.b.t. hun gegevens.

 

Artikel 8. Referentie

8.1. De klant gaat ermee akkoord dat het door Ctrl Alt Gitaar voor de klant uitgevoerde werk wordt opgenomen in het referentieportfolio van Ctrl Alt Gitaar.

 

Artikel 9. Overmacht

9.1. Overmachtsituaties zoals bijvoorbeeld stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen en andere onverwachte gebeurtenissen waarover Ctrl Alt Gitaar geen controle heeft, bevrijden Ctrl Alt Gitaar, voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, van haar verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de klant.

 

Artikel 10. Nietigheid

10.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen Ctrl Alt Gitaar en de klant de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

 

Artikel 11. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank

11.1. Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van Ctrl Alt Gitaar. Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van deze overeenkomst zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank van Antwerpen.